Schoolplan en jaarplan

Vanuit stichting Etuda is kwaliteitsbeleid uitgezet waarbij scholing vanuit CED- groep en Parnassys plaats vindt. Directeuren, teamleiders en intern begeleiders zijn bij deze scholing betrokken.

De werkwijze is cyclisch. De cyclische werkwijze wordt aangeduid als 4D: data, duiden, doelen en doen.

Vanuit het analyseren van de data is het schoolplan opgesteld voor de periode van 2019-2023. In verband met de fusie van Stichting Etuda met twee andere besturen is er uitstel van één schooljaar vanuit de onderwijsinspectie gegeven. Tijdens het schooljaar 2023-2024 zal door het nieuwe bestuur een Koersplan worden opgesteld. Vervolgens zal onze school het schoolplan opstellen.

Vanuit het schoolplan 2019-2023 zijn doelstellingen geformuleerd die zijn uitgewerkt in ambitiekaarten. In de ambitiekaarten wordt procesmatig de doelstelling uitgewerkt waarbij expertleerkrachten zijn betrokken. Op onze school zijn nu twee expert leerkrachten werkzaam: een rekencoördinator en een taalcoördinator. Daarnaast gaat komend schooljaar een leerkracht zich specialiseren als Kanjer coördinator.

Afgesproken kwaliteitseisen worden vastgelegd in kwaliteitskaarten zodat alle betrokkenen van onze school routines en afspraken kunnen nalezen. Eerder opgedane afspraken en ervaringen worden vastgelegd in kwaliteitskaarten.

Komend schooljaar, 2023-2024, gaan we met de volgende doelstellingen aan de slag:
  • Implementatie van nieuwe rekenmethode Semsom groep 4.
  • Implementatie van nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte Junior in groep 5 tot en met 8.
  • Scholing teambreed methodiek Close Reading. Close Reading is een aanpak voor begrijpend lezen/luisteren. Door het inzetten van herhaald lezen of luisteren wordt telkens een diepere laag van de tekst aangeboord. Niet de strategieën staan centraal, maar het komen tot diep tekstbegrip.

  • Teambreed professionaliseren rondom het lesgeven volgens Effectieve Directe Instructie.