De ouderraad

De ouderraad wordt gekozen door en uit de ouders van leerlingen van de school. De leden van de ouderraad kiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

De raad vergadert volgens een in september af te spreken vergaderschema. Bij die vergaderingen is steeds een teamlid aanwezig en soms een MR lid. Taken zijn o.a.: het samen met de teamleden plannen en organiseren van feesten binnen de school bijvoorbeeld: jaarfeest, sinterklaasfeest, kerstfeest, het organiseren van themaouderavonden enz.

De ouderraad vergadert eens in de 4 weken. De vergaderingen zijn openbaar. Wil je graag per mail contact opnemen met de ouderraad? Dan kunt u een mailtje sturen naar ouderraad.decoppele@stgboom.nl