Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij toetsen het (voorgenomen) beleid van de school, bijvoorbeeld op het gebied van het onderwijsbeleid, het personeelsbeleid, huisvesting, het ondersteuningsplan en het Arbo- en veiligheidsbeleid.

Daarnaast geven zij advies en ze leggen eigen initiatieven voor aan de schooldirectie. U kunt hen aanspreken of mailen naar mr.decoppele@stgboom.nl

Mocht u inzage willen in de notulen, kunt u deze opvragen middels bovenstaand emailadres.

MR-samenstelling BS de Coppele 2023-2024

Oudergeleding:
  • Petra Rietveld

  • Jeroen van Esch

  • Corstiaan Noordijk

Personeelsgeleding:
  • Mirjam Neerinckx
  • Astrid Inderfurth
  • Gerhard de Wit

Het schoolbestuur heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (de GMR). Daarin zijn de verschillende MR’en van alle scholen binnen het bestuur vertegenwoordigd. Vanuit onze MR is één ouder en één leerkracht vertegenwoordigd in de GMR.