Algemene informatie Passend Onderwijs

Passend onderwijs op onze school

Het bestuur waar onze school onder valt, werkt met vijftien andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband Plein 013. Dit is het samenwerkingsverband waarin de schoolbesturen afspraken maken over Passend onderwijs. De afspraken die in Plein 013 worden gemaakt gelden voor alle aangesloten 90 scholen, dus ook voor onze school. Daarnaast adviseert en ondersteunt Plein 013 onze school bij het vormgeven van Passend onderwijs.

Passend Onderwijs: lees meer >>

 

Plein 013.

In het samenwerkingsverband Plein013 maken de scholen afspraken over hoe de extra ondersteuning voor kinderen geregeld is en hoe het beschikbare geld hiervoor wordt ingezet en verdeeld. Deze afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Het plan wordt voor een aantal jaren opgesteld. Het idee daarbij is dat scholen binnen een samenwerkingsverband heel gericht kunnen nagaan wat er nodig is om voor hun leerlingen ondersteuning op maat te organiseren. Er is een apart samenwerkingsverband voor de scholen voor voortgezet onderwijs.

Het samenwerkingsverband Passend onderwijs bestaat uit 83 basisscholen, 4 speciale basisscholen en 5 scholen voor speciaal onderwijs.

De spelregels die we afspreken worden opgesteld in een ondersteuningsplan, waarin staat hoe het toelatingsbeleid is, hoe de toewijzing van extra ondersteuning wordt georganiseerd en welke visie we hebben op passend onderwijs. Ook staat in het ondersteuningsplan welke basisondersteuning iedere school in de regio moet bieden en hoe zij u informeren over onze activiteiten. Daarnaast hebben wij tot taak om te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Het bevoegd gezag van de school waar uw kind is aangemeld of is ingeschreven, vraagt hiervoor bij ons een toelaatbaarheidsverklaring aan.

Kaartje regio Plein 013

Agenda


Bekijk de jaarkalender >>

Meer info?
bel direct:
(013) 52 30 828