Medezeggenschapsraad en Ouderraad

Voor uitleg en taken van de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verwijzen wij u naar de schoolgids.

De MR van de Coppele is samengesteld uit 3 ouders (de oudergeleding) en 3 leerkrachten (de personeelsgeleding).

Oudergeleding: Dhr. Noordijk (voorzitter),  Dhr. vab Luijck en Dhr. van Yalcin

Personeelgeleding: Mirjam Neerincx, Monique Steijlen en Astrid Inderfurth

Astrid Inderfurth heeft zitting namens het personeel in de GMR.

 

De ouderraad 2021-2022.

De taken  van de ouderraad staan beschreven in onze schoolgids.
De ouderraad bestaat momenteel uit de volgende personen:

Ons algemene mailadres kan hierbij genoemd worden: ordecoppele@gmail.com

Renske (Mama van Tess groep 7)

Maartje (Mama van Jens groep 6) 

Anneke (Mama van Ruth groep 7)

Ankie (Mama van Lobke groep 7 en Sem groep 5)

Esther (Mama van Floor groep 5 en Jesse groep 4)

Sietske (Mama van Rubin groep 5)

Hanneke (Mama van Floor groep 7)

Sjoeke (Mama van Fenna groep 6 en Nikki groep 3)

Chantal (Mama van Isa groep 5 en Sam groep 8)

Renske is voorzitter, Maartje is penningmeester en Sjoeke is secretaris. Hanneke is hoofd luizen controle.

De Leerlingenraad is samengesteld uit leerlingen van beide scholen (BS De Coppele en SBO Mozaik). Onderleiding van Juffrouw Janneke vergaderen zij in keer in de vier á vijf weken over alle schoolaangelegenheden.

Archief MR

Notulen MR januari 2016

Notulen OR 11 november 2015

Notulen MR oktober 2015

Notulen MR juni 2015